Cyklus budovania značky zamestnávateľa: DNA spoločnosti

nahledove-obrazky

DNA firmy alebo corporate DNA. Čo to je? Ako sa líši od značky a firemnej kultúry spoločnosti? A malo by vás to vôbec zaujímať? Zistite, kde sa môžete stretnúť s firemnou DNA, napríklad pri nábore zamestnancov.

Dvojník firemnej kultúry, zbytočný pojem alebo kľúčový pilier firemnej identity? Firemná DNA v Slovenskej republike trikrát inak

Koncept firemnej DNA nie je v slovenskom podnikateľskom prostredí dostatočne zaužívaný. Na rozdiel od zahraničia sa stretávame s rôznymi definíciami, ktoré ho opisujú rôznymi spôsobmi. Často sa prekrývajú s inými pojmami súvisiacimi s témami brandingu a rozvoja firmy.

Preto sa v dnešnom článku zameriame na to, čo je DNA firmy, čo ňou nie je, ale hlavne, ako ju možno využiť v personálnej a manažérskej praxi. 

Firemná značka a DNA? Spoločný dôraz na firemnú víziu, rozdielne zameranie.

Z predchádzajúcich článkov si možno pamätáte, ako vyzerá firemná značka a na čo je užitočná. V krátkosti zhrnieme, že firemná značka alebo korporátna značka určuje, ako sa spoločnosť prezentuje navonok. V tom spočíva jeden z najväčších rozdielov oproti firemnej DNA, ktorá opisuje predovšetkým vnútorné charakteristiky spoločnosti. 

Značka môže mať podobu jednej farby alebo myšlienky. Hoci je založená na princípoch, na ktorých je spoločnosť postavená, charakteristickým prvkom značky môže byť napríklad aj prístup spoločnosti k CSR (spoločenskej zodpovednosti podnikov), vízia spoločnosti alebo jej etický presah. 

V praxi sa pojem značka podniku používa veľmi často, najmä v reklame a marketingu všeobecne. Šikovné spoločnosti však naň nezabúdajú ani pri iných formách sebaprezentácie, napríklad pri oslovovaní uchádzačov o zamestnanie. Tu má svoje miesto aj firemná DNA.

DNA spoločnosti sa nerovná firemnej kultúre

Hoci sa pojmy DNA firmy a firemná kultúra niekedy používajú ako synonymá, nie je to to isté. V skutočnosti firemnú kultúru, na rozdiel od firemnej DNA, ovplyvňujú predovšetkým manažéri a personalisti. 

Formuje ju prístup manažmentu k zamestnancom, podpora osobnej iniciatívy, systém a kvalita odmien a benefitov, ale napríklad aj reakcie manažérov spoločnosti v náročných situáciách. Pozitívnym príkladom firemnej kultúry môže byť napríklad to, keď sa zamestnanci neboja otvorene zapojiť do diskusie alebo osloviť svojho nadriadeného s prosbou o pomoc pri riešení problému.

Kvapka firemnej kultúry, trochu značky a niečo navyše: to je DNA spoločnosti

Čo je to teda tá tajomná firemná DNA? O jednu z prvých definícií sa pokúsil Gareth Morgan na konci minulého tisícročia. Pre nás je dôležité, že sa skutočne podobá DNA živých organizmov. Podobne ako jej biologický menovec zohráva kľúčovú úlohu v mnohých aspektoch podnikového života. Zároveň sú jej základy položené hneď pri vzniku firmy.

Z čoho sa skladá DNA spoločnosti? Sú to predovšetkým hodnoty zakladateľov, firemná kultúra, vízia spoločnosti, ale aj, a to je veľmi dôležité, jednotlivci, ktorí v spoločnosti pracujú. Nezastupiteľnou súčasťou DNA spoločnosti sú zamestnanci spoločnosti a ich osobné nastavenie. To dáva najmä oddeleniu ľudských zdrojov jedinečnú príležitosť aktívne pracovať s týmto prvkom. 

Čo s ním robiť? 3 oblasti, v ktorých môžu personalisti využiť svoje znalosti o podnikovej DNA

  • Kariérny rast zamestnancov

  • Vyhľadávanie najvhodnejších kandidátov na voľné pracovné miesta

  • Onboarding a zaškolenie nových pracovníkov

Prvou úlohou náborového pracovníka je rozpoznať, čo sa skrýva pod pojmom firemná DNA v jeho spoločnosti. Musí vykonať prieskum najcharakteristickejších firemných vízií a hodnôt a potom svoje zistenia vyhodnotiť v kontexte skutočného personálneho zloženia spoločnosti. 

Výslednú kombináciu prvkov potom môže zohľadniť pri náborových postupoch a pri starostlivosti o existujúcich zamestnancov. DNA spoločnosti zohráva obzvlášť dôležitú úlohu v procese náboru, kde je jedným z posledných kritérií pri výbere kandidátov. 

Nemalo by sa však na ňu zabúdať ani pri nástupe do zamestnania, kde je ideálny čas na zdôraznenie toho, čo môžu noví kolegovia očakávať. V oblasti kariérneho rastu môže byť súlad s DNA spoločnosti jedným z predpokladov možného povýšenia.

Rôznorodí kandidáti, ktorí zdieľajú étos spoločnosti, alebo všetko s mierou

Pri nábore odporúčame uprednostňovať kandidátov, ktorí dobre zapadajú do DNA spoločnosti. Zároveň nemôžeme nespomenúť potenciálne úskalia, ktoré z tejto metodiky môžu v niektorých prípadoch vyplynúť. Ide o nežiaduce zovšeobecnenie. 

Ak sa snaha o výber osobnosti, ktorá dobre zapadá do súčasného tímu, preháňa, náborový pracovník môže skĺznuť do paušálneho preferovania kandidátov rovnakého typu. To však už firme škodí.

Je dobré, ak zamestnanci zdieľajú rovnakú víziu a hodnoty. Určite nie je pre tím dobré, ak sa doň dostanú jednotlivci, ktorí sú vyslovene nevhodní z hľadiska osobnosti. Na druhej strane, trochu rozmanitosti môže priniesť aj pozitíva. Typicky (v rámci možností) odlišný kandidát často osvieži pracovisko novým, obohacujúcim pohľadom. Takýto výber nie je v rozpore s DNA spoločnosti ani s jej celkovým prínosom. V konečnom dôsledku je na náborovom pracovníkovi, aby citlivo vyvážil všetky tieto prvky.

Často kladené otázky

Ako viem, čo tvorí DNA našej spoločnosti?

Analyzujte históriu spoločnosti, jej vedenie, firemnú stratégiu a hodnoty. Tie spolu s osobnosťami súčasných zamestnancov tvoria DNA vašej spoločnosti.

Čo môžem urobiť, aby som oslovil a získal kandidátov, ktorí zodpovedajú DNA našej spoločnosti?

Priamo v náborovom inzeráte môžete napríklad zdôrazniť víziu spoločnosti alebo žiaduce osobnostné vlastnosti uchádzača. Alebo sa pri osobných pohovoroch pýtajte na to, ako si kandidát predstavuje ideálnu firemnú kultúru a aké hodnoty považuje za najdôležitejšie.

Úprava nastavení súborov cookie